Köşe Yazıları 

Entelijansiya, sosyal krizler ve milli bilincin inşası(1)

İnsan zihni, olay ve olguları tikel karakterlerinden soyutlayıp kategorize ederek çalışma eğilimine sahiptir. Her bir kategori için oluşturulan cins isimler ise kavramlara hayat vermektedir. Kavramlar, her birini birbirinden ayırt etme işine yarayan ‘ayırt edici özellikler’ vasıtasıyla kategorizasyon sürecinin de bir parçası olurken; insanoğlu dünyayı bu sözcüklerle anlamlandırır. Düşünme süreçlerinin içerisine sirayet eden bu unsurlar, en basit maddi gerçekliği anlamlandırmaktan, soyutluğun en üst mertebelerine kadar tefekkürün en önemli bileşenlerindendir. Milli kimliklerin zihinde yapılandırılması da benzer bir epistemolojik sürecin ürünü olarak nitelendirilebilir. Zira insan düşüncesinin yoğunlaştığı olgular her ne kadar çeşitlilik gösterse…

Devamı
Köşe Yazıları 

İttihad’ın 21. yüzyıl uyanışı: Anka mı? Romantizm mi?

20. yüzyıl, Türk coğrafyasında felaketler ile birlikte başlamıştı. Anadolu, Trakya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasındaki bağımsız Osmanlı Devleti dışında, diğer tüm Türk beldeleri işgal altında bulunuyorken; bu yüzyıl, Osmanlı devleti için de benzer bir akıbeti doğuracakmışçasına tarih sahnesine giriş yapmıştı. Yüzyıllardır süren siyasi, sosyal ve kültürel yozlaşma, 16. yüzyılın muhteşem teşkilatını çöküş noktasına getirmiş bulunuyordu. Böyle bir durumda iken çöküşü engellemek için çare arayan Türk aydınlarının önemli bir kesimi, İbni Haldun’un devlet teorisini(1) çürütmek için altruist intiharı bir yöntem olarak tatbik ettikleri onurlu bir mücadelenin içerisine girmişlerdi. Bu mücadelenin içerisinde…

Devamı
Köşe Yazıları 

Mehter: Üç tarz-ı siyasetin savaşında

Modern anlamda askeri bando olarak isimlendirilebilecek teşkilatların başında gelen ‘mehter’, yaygın olarak bilindiği üzere Osmanlı devlet teşkilatının sembolik değerler taşıyan önemli bir birimiydi. Mehter, Farsça’da ‘daha büyük, en büyük’ anlamına gelen ‘mihter’ kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Çoğulu ise ‘mehteran’ olarak isimlendirilmiştir. Bu terimlere ilk kez 16. yüzyıl Osmanlı belgelerinde rastlanmaktadır. Ancak ‘mehter’ Türk tarihindeki yegâne askeri müzik birimi değildir. Türk askeri müziğine ilişkin ilk bilgilere, 8. yüzyıla ait Orhun kitabelerinde rastlanmaktadır. Bunun yanında Divan-ı Lügatüt Türk başta olmak üzere bazı eski kayıtlarda da Türk hakanının sarayının önünde nevbet davullarının vurulduğundan bahsedilmektedir.…

Devamı
Köşe Yazıları 

Eğit-politikten kozmopolitiğe: Seçmeli tarih ve coğrafya

19., 20. ve 21. asırlar, örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin, vatandaşlık bilinci oluşturmak amacıyla kullanımı konusunda tüm dünyada gerçekleşen ve devam eden bir deneye tanıklık etmiştir. Amerika’dan, Avrupa’ya; Asya’dan Afrika’ya tüm kıtalarda, onlarca devlette gözlenen bu deneyde, sosyal bilgiler, tarih ve coğrafya gibi dersler başat konumda olmuştur. Üzerinde yaşanan toprağın ‘vatan’, vatan üzerinde yaşayan topluluğun ‘millet’ olarak zihinlerde yapılandırılması hususunda bu derslerin işlevi tartışılmaz derecede güçlüdür ve içerisinde bulunduğumuz dönemin başat güçleri bu dersleri aynı amaçlarla kullanmaya devam etmektedir. Vatandaşlık bilincinin teşekkülü konusunda sahip oldukları bu eşsiz işlev, bu derslerin…

Devamı
Köşe Yazıları 

Hopa-Tarsus Hattı: Transkafkasya Dosyası

3000 yıl boyunca devletlere sınır çizen Hopa-Tarsus fiziki hattının, tarihi süreç içerisinde sergilediği siyasi ve beşeri özelliklere ‘Hopa-Tarsus Hattı: Türkiye Dosyası’ başlıklı bir önceki yazımızda değinilmişti. Anadolu’nun Türkleşme sürecinde bu hattın doğusu ile batısının farklı Türk siyasi teşkilatları tarafından Türkleştirilmesi olgusundan da bahsetmiştik. Buna göre Hopa-Tarsus hattının doğusundaki Türk vatanının, Büyük Azerbaycan’ı (kuzey-güney) da içerisine alan bütün bir Türk kültür havzasından teşkil olunduğu söylenebilir. Doğu Anadolu’da yaşayan Türklerle, Azerbaycan’da yaşayan Türkler arasındaki kültürel benzerliğin önemli sebeplerinden birisi de budur. Bu coğrafya uzun yıllar boyunca aynı Türk siyasi teşkilatları tarafından yönetilmiştir…

Devamı
Köşe Yazıları 

‘Hopa-Tarsus Hattı’: Türkiye dosyası

Hopa-Tarsus fiziki hattı, tarihi süreç içerisinde anlam atfedilebilecek coğrafi, siyasi ve beşeri bazı faktörlerden dolayı hem geçmiş hem de gelecek açısından Türkiye ve Türk Dünyası için önem arz etmektedir. Bu yazıda, bu tarihi ‘hat’ Türkiye açısından irdelenmiş olup, sonraki yazılarda Türk Dünyası açısından taşıdığı önem üzerinde de durulacaktır. Herhangi bir Türkiye fiziki haritasına bakıldığında; kuzeydoğudan (Hopa), güneybatıya (Tarsus) doğru uzanan bir dağ silsilesinin, Orta Anadolu Platolarının hemen ardında yükseldiği görülecektir. Tarihçi Herodot, bu hattın doğusuna ‘Yüksek/Yukarı Asya’ adını vermiştir. Herodot’un binlerce yıl önce fark ettiği, ancak bizim haritalarda defalarca karşılaştığımız…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türkçülük

Türkçülük bir ilerleme ve kavuşma hareketidir. Zamansal ve mekânsal hinterlandı çok geniş olan bir milletin, kaybettiklerini tekrar elde etme ve uygarlık ligindeki konumunu yükseltmek için verdiği uğraşın adıdır. Yeryüzündeki tüm kadim milletler içerisinde, hareketlilik bakımından Türklerin eline su dökebilecek bir başka millet daha bulunmamaktadır. Almanya’nın güneyinden doğan ‘Tuna’yı, Güney Bulgaristan’dan doğan ‘Arda’yı, Doğu Anadolu’dan doğan ‘Zap’ı ve ‘Fırat’ı, Valday tepelerinden doğan ‘İtil’i aynı anda kültüründe, halk müziğinde muhafaza eden bir milletten daha bahsedemeyiz. Her ne kadar modern insanın Afrika’dan çıkıp tüm kıtalara yayıldığını göz önünde bulundurmak gerekirse de; milletlerin ve…

Devamı
Köşe Yazıları 

İpek Yolu’nda kültür birliğinin yeniden tesisi ve eğitim

İpek Yolu’nda dağlar, denizler ve çöller aşılarak yapılan yolculukta izlenen rota; Anadolu toprakları veya Suriye çölü aşılarak Fırat’a, buradan da Part ülkesi, Baktirya üzerinden Pamir yaylasına varıyor, tarım çukuru vahadan vahaya aşıldıktan sonra Gobi çölüne, oradan da Çin seddine ve Sarı ırmağa ulaşılıyordu.(1) Türk yurtlarından geçen bu güzergâh birçok yan kol ile beslenirdi. Bu yan kolların da birçoğu, Türk yurtlarını birbirine bağlaması bakımından önemlidir. Farklı Türk boyları, İpek yolu hâkimiyeti için pek çok kez tek bir Türk Kağanı’nın sancağı altında birleşmeyi kabul etmişlerdir. Bu siyasi işbirliğine ek olarak İpek yolu…

Devamı
Köşe Yazıları 

Kavramları karıştırmak: Vatanseverlik ve milliyetçilik

Gündelik hayatta kullanılan pek çok kavram, ihtiva ettiği anlamdan başka manalarda kullanılmaktadır. Bazen kavramın gerçek anlamından ziyade bu yanlış kullanımlar, toplumun geniş kesimlerince tercih edilebilmekte ve benimsenmektedir. Bu kavramlardan üçü, çağdaş siyasi, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda kullanılan vatanseverlik, ulusalcılık ve milliyetçilik kavramlarıdır.  Bu yazıda, ciddi kavram kargaşaları ve yanılgılarına işaret eden bu üç kavram arasındaki bağlantı ve farklılıklar üzerine odaklanılarak Türk kamuoyuna sirayet eden bu kavramların çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken, bu kavramlarla ilgili literatürde genişçe yer alan olgu ve görüşlerin tekrarından kaçınılarak bu meziyetlerin gelişimi ve aralarındaki bağlar…

Devamı
MP3 DİNLE, film izle , evden eve nakliyat , youtube mp3 ,