Köşe Yazıları 

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Milliyetçiliğine Genel Bakış – 5

Tanzimat Döneminde Dilde Milliyetçilik (Yazımızın 4. bölümünde (Resmî Dilde Milliyetçilik) konusu üzerinde durmuştuk. 5. Bölümünde ise (İlmî Dilde Milliyetçilik) konusu üzerinde duracağız.) İlmî Dilde Milliyetçilik Osmanlı döneminde, klâsik İslâmî ilimlerin tahsilinde ve medrese tedrisatında Arapça kullanılmıştır. 19. yüzyılın başlarında klâsik eğitim kurumlarının yanı sıra modern eğitim kurumları açılmaya başlanmıştır. Fakat Batı tarzı bu okullarda, ilimleri ifade etmek için sağlam ve bütün terimleri tamam bir Türkçeye ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir. İlmî dil, edebî dilin gelişmesine paralel bir gelişme göstermiştir. 1. Mahmut, 1839’da ilk modern Tıp mektebini açarken söylediği nutukta, ilim dili…

Devamı
Köşe Yazıları 

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Milliyetçiliğine Genel Bakış-4

Tanzimat döneminde dilde milliyetçilik Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Tanzimat hareketi ile siyasî bünye değiştirmenin ve onu kanunî esaslara dayandırmanın gaye edinildiğini, fakat bu gayeyi gerçekleştirmekte aciz kalındığını, diğer sahalarda az çok muvaffak olunduğunu belirtmiştir. Bu sahaların başında da, dil ve edebiyatta yenileşme ile başlayan bir fikir hareketi, başlangıçta müphem de olsa bir sisteme doğru gitmeye çalışan geniş bir maarif faaliyeti ile ticarî ve sınaî bazı teşebbüslerin zikrolunabileceğini ifade etmiştir.(1) Tanzimat’tan sonra siyasî, içtimaî, iktisadî ve fikri sahada meydana gelen değişiklikler içinde en önemlisi, edebiyat alanında meydana gelenlerdir. Bir inkılâp boyutunda…

Devamı
Köşe Yazıları 

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Milliyetçiliğine Genel Bakış-3

Tanzimat döneminde Türkiye dışında milliyetçilik Türkiye coğrafyasında Tanzimat döneminde bu milliyetçilik hareketleri devam ederken, Orta Asya, Kafkas, Azerbaycan, Kırım ve Kazan Türkleri arasında da şuurlu milliyetçi şahsiyetlerin yetiştiği ve bunların çeşitli eserler verdikleri görülmektedir. Bu şahsiyetlerin Türkiye’deki milliyetçilik alanında ilmî, fikri ve siyasi çalışmalar yapan şahsiyetler üzerinde çok etkileri olmuştur. Bu şahsiyetlerin başlıcaları; Özbekler Şeyhi Buharalı Süleyman Efendi, Şeyh Cemalleddin-i Afganî, Mirza Feth Ali Ahundof (Ahundzâde), Hasan Bey Zerdabî, Şahabeddin-i Mercanî, Topçubaşıoğlu Ali Merdan, Sabir ve Gaspıralı İsmail’dir. Özbekler Şeyhi Buharalı Süleyman Efendi, ‘Lûgat-ı Çağatay ve Türki-i Osmanî’ (Çağatay Sözlüğü…

Devamı
Köşe Yazıları 

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Milliyetçiliğine genel bakış-2

1876 yılında tahta çıkan Sultan II. Abdülhamit’in, I. Meşrutiyet’i ilan etmesinden sonra Tanzimat Edebiyatı’nın II. Dönemi başlamıştır. Bu dönemin sosyal psikolojisine, sanat ve kültür hayatına, Sultan’ın 1877’de Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahane ederek Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nı kapatması ve ardından İmparatorluğun parçalanmasını önleme düşüncesiyle milliyetçi sanat ve düşünce adamlarına yaptığı sürgüne varan baskılar ve yazı hayatına uyguladığı ağır sansür etkili olmuştur. Bu ortamda, Tanzimat edebiyatının II. Nesli’nin ağırlık kazandığı görülmektedir. II. Nesil, bu baskı ve sansür ortamında I. Neslin ‘Cemiyet için sanat’ anlayışı yerine ‘Sanat için sanat’ anlayışını benimsemiştir. Bu neslin en tanınmış…

Devamı
Köşe Yazıları 

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Milliyetçiliğine genel bakış-1

Dil ve Edebiyatta Milliyetçilik, Tarihimizin, Tanzimat’ın ilânına kadar olan dönemini, daha önceki yazılarımda özetle ele almıştım. Bu tarihin en önemli dönemi olan Tanzimat Dönemi, Tanzimat’ın ilân edildiği 1839 yılı ile II. Meşrutiyet’in ilân edildiği 1908 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemdeki çalışmaların, II. Meşrutiyet’e kadar olan ve daha sonra Cumhuriyet’in ilânına kadar devam eden sürede meydana gelen fikrî, siyasî ve edebî hareketlere büyük etkisi olmuştur. Bu yazı dizimizde Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e kadar geçen dönemde dil ve edebiyat alanındaki milliyetçilik çalışmalarını genel olarak ele alacağız. Bu dönemde Türkiye içinde ve dışındaki Türkler…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri -13

32. Bekamız için milli birliğin güçlendirilmesi şart Son günlerde siyasileri en çok kullandıkları kelime, ‘beka’ kelimesidir. Arapça kaynaklı bu kelimenin anlamı, ‘devletin varlığının devam ettirilmesi’dir, ‘varoluş mücadelesi’dir, Beka; küresel emperyalizme karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığını, bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü savunmaktır. Beka ifadesi, atalarımızın “Devlet-i ebed müddet”  ülküsüyle aynen örtüşmektedir. Türk milliyetçiliğinde devlet kavramı önemli bir yer tutar. Toplumun örgütlenmiş hali olan devlet, Türk milletinin kazanımlarını korumakla yükümlü olduğu için çok önemlidir. Kutsallığı, Türk milletini değerleriyle birlikte iç ve dış tehlikeye karşı korumasından kaynaklanmaktadır. “Devlet-i ebed müddet” ülküsü,  bu düşüncenin bir yansımasıdır. Devleti yöneten kişilerin…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri -12

31. Milliyetçilerin ve milliyetçi kuruluşların durumu nasıl? Cumhuriyet tarihinde özellikle İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminden başlayarak günümüze kadar   ‘Türklük, Türkçülük ve Türk milliyetçiliği’ kavramlarına, Türk milliyetçilerine ve milliyetçi teşekküllere karşı sistematik bir etkisizleştirme faaliyeti sürdürülmektedir. Bu faaliyetler, Türkiye üzerinde hesapları olan emperyalist güçler ile yurt içindeki Marksist-Leninist-Maoistler, Siyonistler, Liberaller, İkinci Cumhuriyetçiler, Yeni Osmanlıcılar, Siyasal İslâmcılar ve dinî sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 1965’e kadar fikrî, ilmî, edebî ve kültürel bir hareket olan Türk milliyetçiliği, 1965 yılında Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının siyasete girmeleri ve CKMP yönetimine hâkim olmaları sonucu, siyasi bir boyut…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri – 11

30. 12 Eylül’de en büyük zararı, ülkücülük gördü 1960’lı yılların sonlarından itibaren giderek hızlanan mücadele ortamında ülkücü şehitler verilmeye başlandı. Ruhi Kılıçkıran, Süleyman Özmen, Dursun Önkuzu ve Yusuf İmamoğlu ilk ülkücü şehitlerden oldular. Bu arada her meslek dalı ve sosyal birimle ilgili ülkücü teşkilat kuruldu. Bütün ülkücüler örgütlenmişti. Her ülkücü teşkilâtın bir de periyodik yayın organı vardı.  Ülkü Ocakları en ücra noktalara, köylere kadar yayılmıştı. 1100 civarındaki şubesiyle dünyanın en büyük gençlik teşkilatıydı. Ocaklar, aynı zamanda ülkücülerin fikren yetiştirildiği bir mektepti. Türk tarihi, kültürü, Türkiye’nin meseleleri ile ilgili seminerlerin verildiği,…

Devamı
Köşe Yazıları 

Türk Milliyetçiliğinin Güncel Meseleleri –10

29. Türk milliyetçiliği bugünlere nasıl geldi? Türk milleti, fıtraten milli duyguları yüksek bir millettir. Tarih boyunca milli ve vatanî duygularını ortaya koyan Türk devlet adamları ve aydınları çıkmıştır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Tanzimat’tan itibaren başlayan ilmî ve kültürel milliyetçilik çalışmalarından, özellikle Ziya Gökalp’ten etkilenerek Türk milliyetçiliği esasları üzerine kurmuştur. Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığının son yıllarına kadar devletin milliyetçi hüviyeti korunmuştur. Fakat 1930’lu yılların ikinci yarısından sonra komünizmi benimseyen kişilerin bürokraside önemli makamlara geldiklerini ve milliyetçiler üzerindeki baskıların arttığını görüyoruz. Bu dönemde yayımladığı dergilerle Türk milliyetçiliği fikriyatını yayan en önemli şahsiyet Nihal Atsız’dır.…

Devamı
MP3 DİNLE, film izle , evden eve nakliyat , youtube mp3 ,