Milliyetçiliğimizin Kaynakları-XX

Türkistan okulunun büyük bilge ve bilginleri Türkistan okulunu doğuran Çayardı (Maveraünnehir) ve Horasan bilgeliğinin hem Türk, hem İslam, hem de genel olarak insanlığın bilim ve kültür hayatı için büyük önem arz ettiği, uygarlığın bugünkü düzeye çıkmasında önemli katkıları olduğu anlaşılıyor. Ancak ne yazık ki bu konunun önemi oranında ve gereken titizlikle araştırıldığını, bütün yönleriyle ortaya konulduğunu söylemek zor. Konuyla ilgili olarak Batı’da yapılan çalışmaların bir kısmı kasıtlı olarak, bir kısmı önemsemediğinden bilginlerin milliyetleri konusunda farklı bilgiler verir. Bu noktada Arapların ve özellikle İran’ın büyük bilginleri kendilerine mal etme çabası olduğu,…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları-XIX

Türkistan okulunu doğuran şartlar İnsanoğlunun yeryüzüne dağılması ile ilgili bugüne kadar çeşitli görüşler ortaya atıldı ve konuyla ilgili pek çok çalışma yapıldı. Bilginler insanlığın tarihi macerasını anlama çabalarını bugün de sürdürüyor. Bin yıllar boyunca avcı-toplayıcı bir hayat yaşayan insanlık, zamanla hayvan ve bitkileri evcilleştirmek suretiyle tarım yapmayı ve yiyecek biriktirmeyi öğrendi. Tarım, iklim şartlarıyla ilgili olduğundan dünyanın her yerinde değil, uygun iklimli coğrafyalarda mümkün oldu ve zamanla bu bölgelerde nüfus yoğunlaşması da görülmeye başlandı. Nüfusun yoğunlaşması kendine has sorunlar doğurduğu gibi pek çok avantajı da yanında getirdi. Bilginler tarım yapılan…

Devamı

Milliyetçiliğimizin kaynakları XVIII

Türk Müslümanlığı Türk Müslümanlığı konusunda çalışan bilginlerimiz, bunun bir sacayağı üzerinde geliştiğini ve bu sacayağını da fıkıhta Hanefiliğin, itikatta Maturidîliğin, ahlakta ise Yesevîliğin oluşturduğunu belirtir. Ancak bu açıklamada bir eksiklik olduğunu söylemek durumundayız. Türk Müslümanlığının bir ayağı da Alevîlik-Bektaşîlik çerçevesi içinde değerlendirmemiz gereken, kendi içinde de yöreye göre birtakım farklılıklar gösteren inanma biçimidir. Türk Alevîliği; hem Türk tasavvuf düşüncesine, hem de Türk kültürünün başka yönlerine katkılarıyla göz ardı edilmesi mümkün olmayan, kültür tarihimiz açısından son derece önemli bir büyük damardır. Türk Alevîliğinin önemli beslenme kaynaklarından biri Ahmet Yesevî kaynaklı Türk…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları XVII

Maveraünnehir (Çayardı) bilgeliği nasıl oluştu? Önceki yazımızda Maveraünnehir’in coğrafi konumuyla ilgili bazı bilgiler aktarmış ve bu bölgenin uygarlık tarihimizdeki yeri üzerinde durmaya çalışmıştık. Belirtilen coğrafyanın milli varlığımız ve kimliğimiz açısından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz için konu üzerinde daha etraflıca durmak ve bölgede yetişip insanlığa önemli katkıları olmuş, ayrıca hem din, hem de kültür hayatımızda önemli izler bırakmış bazı bilginlerle uğraş alanlarından kısaca söz etmek isteriz. Daha önce belirtildiği gibi Türk uygarlık tarihi, Türk savaş tarihinin gölgesinde neredeyse fark edilmez oldu. Bu, bir ölçüde anlaşılabilir, çünkü bizim gibi çok sık…

Devamı

Yakarış

Bir oluşu, başka hiçbir nesnenin bir oluşuna benzemeyen bir Tanrı’m, bizi, bir oluşunun bilincine varanlardan eyle! Ekber olan sensin, biz aciz kullarına gönül enginliği ver ve bizi kibirden uzak eyle! Bilmesi, hiç kimsenin bilmesine benzemeyen en gizliyi de açığı da bilen Tanrı’m, bizi bilgisizliğin karanlığında kaybolmuşlardan eyleme! Bilgi denizinin bir damlasından bize de nasip eyle! Bağışlayacağın bilgi damlası senin bilgi denizini eksiltmez, ancak bizi bilginler ve bilgeler sırasına taşır, bize varlığının sırrına erecek bilgiyi nasip eyle! Var oluşu, başka hiçbir varın varlığına benzemeyen, bütün var olanların varlık sebebi olan Tanrı’m,…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları XVI

Maveraünnehir-bilim ve kimlik Dizi yazımızın bu sayısını, orta asırlarda Türk uygarlığının adeta mayalanma yeri olan Maveraünnehir’e ayırdık, çünkü bizce Maveraünnehir demek bilim demektir, Türklerin bilime katkısı demektir, binlerce bilgin demektir, binlerce eser demektir, kısacası hür düşünce ve uygarlık demektir. Bölgenin özellikle sekizinci yüzyıl ile on ikinci yüzyıl arasındaki kültür tarihi incelendiğinde yalnız Türk uygarlığı için değil, hem İslam uygarlığı, hem de bütün olarak insanlık için ne denli önemli olduğu anlaşılır. Türk tarihi üzerinde durulurken siyasi tarih, daha doğrusu savaş tarihi sürekli öne çıkarılır, hâlbuki milli kimliğin oluşması ve korunup geliştirilmesinde…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları-XV

Divan-ı Hikmet Tasavvufun ana amacının; insanı olgunluğa ulaştırma, mümkün olduğunca hırslarından arındırma, dünya ile ilişkisine diğer insanlar ve hatta evrendeki canlı-cansız her şey lehine bir çekidüzen verme, yani yaratılmış hiçbir şeyi incitmemeyi öğretme, adalete, hakka ve hukuka uygun davranma ve sonuçta da yalansız, riyasız, gösterişsiz, kibirsiz ‘iyi’ kişilerin çoğunlukta ve etkili olduğu bir toplum oluşturmak olduğu söylenebilir. Bu sayılanların çoğu bugün insanlığın çokça gerek duyduğu, evrensel insanlık değerleri olarak kabul edilecek özelliklerdir. Tasavvufu ve tarikatları tanık olduğumuz ya da işittiğimiz olumsuz örneklerle değerlendirmek, milli kimliğimizin oluşmasında oldukça önemli katkıları olan,…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları-XIV

Bir önceki yazıda Türk milliyetçiliğinin önemli beslenme kaynaklarından birinin de Türk tasavvufu olduğu ve Türk tasavvufunun da Orta Türkistan’da 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyılda yaşayan, kaç yıl yaşadığı bilinmeyen, ancak menkıbelere göre uzun bir hayat yaşadığı anlaşılan, ayrıca güçlü ve etkili bir kişiliğe sahip olan Hoca Ahmet Yesevi’yi ana kaynak olarak benimsediği üzerinde durmuştuk. Ayrıca Yesevi’nin hem Türkistan’da, hem de Anadolu ve Rumeli’de çok etkili olduğunu, Yesevi Ocağı’nda yetişen dervişlerin bütün Türk ülkelerinde irşat faaliyetinde bulunduğunu belirtmiş, yüzyıllar süren etkisinin halen var olduğundan söz etmiştik. Bu yazıda da konuya…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları XIII

Kimlik ve dil VIII Türklerin İslam dinini benimsemesi hem dünya tarihi, hem İslam tarihi hem de Türk tarihi açısından son derece önemli sonuçlar doğurdu. Bu, belki de bütün insanlık tarihinin yönünü değiştiren olaylardan biridir. İslam, Arap yarımadasında doğup çok kısa bir sürede önce kuzeye, sonra ise batıya ve doğuya doğru müthiş bir hızla yayılarak büyük kitleleri kendine bağladı. Kuzeye doğru yayılışın ilk adımında İslamlaşan Suriye ve Irak, bir yandan da Araplaştı. İslam dini, batıya doğru Mısır üzerinden Afrika’nın kuzeyine, oradan da Avrupa’nın batısına, kuzeye doğru önce İran’a, daha sonra Kafkaslar…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları XII

Kimlik ve dil VII Milliyetçiliğimizin kaynaklarını konu edindiğimiz yazıların on ikincisi, kimlik ve dil başlıklı yazımızın ise yedincisi ile karşınızdayız. Niçin böyle bir yazı dizisine gerek gördüğümüzü bir kez daha hatırlatarak yazıya başlamak isteriz. Türklük hem dünyada hem de ülkemizde sürekli örselenen, zaman zaman aşağılanan, yok sayılan, binlerce yıl boyunca insanlığa katkıları görmezden gelinen, yetiştirdiği bilim ve sanat adamları, hatta kurduğu devletler ve uygarlıklar başka milletlere mal edilen (Farabi ve İbni Sina’ya Fars, kendilerinin Türk olduklarını her fırsatta belirten, Türkçe konuşup Türkçe yazan Babürlülere Moğol, onun Hindistan’da kurduğu büyük Türk…

Devamı

Milliyetçiliğimizin Kaynakları-XI

Kimlik ve dil-VI Bir önceki yazıda Türk dilinin ve edebiyatının, aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin dayandığı temel metinlerden biri olan, ayrıca Türk kültür tarihinin de temel kaynak eserlerinden olduğu kabul edilen Kutadgu Bilig üzerinde durulmuş ve bu eserin yeryüzündeki bütün Türkler için öneminden kısaca söz edilmişti. Bu yazıda ise aynı biçimde bütün Türklük için son derece değerli bir eser olan, Türklük duygusuna sahip her kişinin hakkında bilgi sahibi olması gereken ve Türkçenin en büyük dil yadigârlarından biri olduğu herkesçe kabul gören, Türk kimliğinin temel beslenme kaynaklarından biri olarak gördüğümüz Kâşgarlı Mahmut’un…

Devamı