Köşe Yazıları 

Yabancılaşmanın ve milliyetçilik karşıtlığının ürettikleri

Milli güvenliğin psikolojik ve sosyolojik dayanakları, gelenek, değerler, inanç sistemi, kimlik ve hukuktur. Kamuoyu ve seçim, modern olarak bunlara eklenmiştir. Kamuoyu ve seçim, esas dayanakları desteklemeliyken onları dışarıda bırakan veya ters düşen yegâne dayanak haline gelirse, neler yaşanabileceğini göstermiş oldu. Kötü durumu oluşturan süreç, kendine yabancılaşma ile küreselleşmenin putlaştırılmasıdır. Tabiatıyla bu süreci adım adım liberalizm-kapitalizm hazırladı. Hak ettiği meşhur adıyla ‘vahşi kapitalizm’in alabildiğine katkıda bulunduğu çirkin bir dünyevileşmenin (sekülerleşmenin) doğal sonucu, toplumların ideal ve romantizmini kaybetmesi oldu. Bilim ilerledi, teknoloji gelişti, para çoğaldı fakat idealler azaldı, ilkeler yıkıldı. Fikir ve…

Devamı
Köşe Yazıları 

Kamplaşma ve tarafların birbirini anlaması

Kamplaşmayı doğuran sebep elbette zihniyet ayrışmalarıdır. Fakat bu durum hak ve özgürlükler ve ‘çeşitlilikte birlik’ anlayışı içinde kalırsa toplumsal tahammülü hak edebilir ve zararsız olabilir. Sözüm ona demokrasi de bunu gerektirmektedir. Fakat zihniyet ayrımları mücadele, intikam yahut da hâkimiyet yarışı ve oligarşi hevesi içinde olursa iş değişmektedir. Burada önemli husus, mücadele, kötülüğü ve gayri meşruluğu önlemeli ve ıslah için kişilere ve müessese içindeki kadrolara yöneltmeliyken, müesseselerin kendisine yönelmiştir. Böyle olunca birçok şeyin alt üst olması, bölünme ve çatışmalar mukadder olur. Gerçekte mücadeleyi müesseselere yöneltmek, zararlı kadroları meşrulaştırmak ve temize çıkarmak…

Devamı
Köşe Yazıları 

Geçmişten geleceğe: Olumlu-olumsuz düşünceler – II

Bugünkü olumsuz tavırları Osmanlı’dan beri sürüp giden Türk düşmanlığına bağlayanlar bulunduğunu belirtmiştik. Bunlar ‘hain’ kadrolarını tanımlamakta, özelliklerini ve marifetlerini anlatmaktadırlar. Hainlerin sayıları gerçekte çoğalmamıştır, korkuları ve saklanma ihtiyaçları kalmadığı, aleniyete döküldüğü için çok görünmektedir. Teröre ve başkaldırıya dönüşü, bunlar desteklemektedir. Bunlara bir kısım Müslümanların da katılmış olması dikkat çekicidir. Bugün Osmanlı yerine konmak istenen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Osmanlının son zamanlarının müstemleke aydını, Türkiye Cumhuriyetinin sömürge aydını olmuştur. Mandacılık yerine hayranlık, işbirliği ve teslimiyet geçmiştir. AB’nin emir ve istekleri, ABD’nin projeleri ve Türkiye ile ilişkileri milli duruşumuzu bozmuş, asayiş ve…

Devamı
Köşe Yazıları 

Geçmişten geleceğe: Olumlu-olumsuz düşünceler – I

Öne geçmiş milletlerin dünyaya söyleyecek sözleri, idealleri ve bu yolda ilkeleri, etkileyecek güçleri oluşur ve oluşmuştur. Başka türlü söylersek, bu söylediklerimize sahip toplumlar öne geçmişlerdir. İsteklerini yürürlüğe koyarken belirli ve kendilerine has felsefe ve ideolojileri kullanmışlar, onları değerlendirmişlerdir. Yüksek dereceden bu felsefe ve ideolojiler, milli olduğu kadar evrensel karakterde de olabilir ve toplum bunu en iyi şekilde temsil edip kendisiyle bütünleştirmiştir. Bu durum, o milletlerin yaşama şartlarını kolaylaştırır, etki alanlarını genişletir, varlıklarını da devamlı kılar. Din, bu ideallerin başında gelir. Bir Batılı mütefekkirin dediği gibi dünyaya söyleyecek sözü olmayan toplumların…

Devamı
Köşe Yazıları 

Küreselleşme küreselcilik ve kimlik – II

Küreselciliğin telkin ettiği ve hatta dayattığı şeyler, milli olan her şeyi tehdit etmektedir. Görünen o ki, İngilizce ve Hristiyanlık, diğer dil ve dinleri tehdit etmektedir. Çoğu zaman bunu farkına varılmıyor. Daha kötüsü gönüllü olarak katılmaktan söz edebiliyoruz. Çünkü insanlarda yavaş yavaş yeni duruma uygun bir zihniyet teşekkül ediyor. Sonra eyleme dönüşüyor. Yeni zihniyet uymayanı veya karşıtını peşinen yadırgar hale getiriyor. Tepki göstereni kınıyor, suçluyor. Kınama ve suçlamanın şablonları bellidir. Irkçılık, radikallik, yobazlık, bağnazlık, dar görüşlülük, örümcek kafalılık, dünyayı anlamama, gelişmeye ayak uyduramama gibi. Yeni tutum sizi, hoşgörünüzü sınırsız arttırmaya, yeni…

Devamı
Köşe Yazıları 

Küreselleşme Küreselcilik ve Kimlik – I

Millilikle barışık olmayan, gerçeği evrensel gibi genel-geçer kanun ve ilkelerle ifade edilmeyip kabullerden ibaret ve milletlerarasının genişlemiş şekli olan küresel; iktisat, ticaret, teknoloji, medya ve siyasetle genişlemiş, modernliğe ve çağdaşlığa uygun şekilde küreselleşme ve küreselcilik şekline sokulmuştur. Milletlerarası kabullerin çoğalıp yayılmasında, küresel ve siyasi anlam kazanıncaya ve bir zihniyet değişimi elde edinceye kadar süreçteki iktisadi ve ticari başlangıç safhaları önem arz etmektedir. Küreselleşme bu dönemde ‘dünya çapında olma’, küreselleşme ‘dünya çapında kılma’ anlamına geliyordu ve zaten küresel yerine bu adlar kullanılıyordu. Milletlerarası olmanın dört derecesinden söz edilir: Birincisi milli işletmelerin,…

Devamı
Köşe Yazıları 

Devamlılık iradesi ve milli kimliğin savunulması

Her sosyal olgu, devamlılığa ve bunun için belirli şuur ve iradeye muhtaçtır. Sosyal olgular, doğal hallerinde ve doğal süreçlerinde, onları meydana getiren insan hayatı, insan şuuru ve iradesiyle birlikte bulunur. Bunlarla bağımlı olduğu için sosyal olgular olaylardan ve tabiat kanunlarından; değişkenlikleri, alternatif ihtiva etmeleri ve bozulma sürecine maruz kalabilmeleri ile ayrılırlar. Çünkü işin içinde sırf içgüdüler değil, yelpazesi geniş ve değişken olan şuur ve iradeler bulunur. Öyleyse milli kimlikler, ne kadar doğal, tarihi, sosyal dayanıklı olursa olsun, bilgilenmeye, iradeye, desteklenmeye muhtaçtırlar. Milli kimliğin böyle bir duygu kazanıp ideolojik ve sosyolojik…

Devamı
Köşe Yazıları 

Her kavim millet olamamıştır

Dünyada irili ufaklı 6 binden fazla etnik grup vardır. Bazıları unutulmuş ve silinmiş olduğu için 5 bin civarında dil (etnik ifade seviyesi – Pazar dili ) mevcuttur. 6 bin etnik grubun içinden 50’den az sayıdakiler millet seviyesine çıkmışlardır. Bu da ya bir kavimden birkaç milletin teşekkül etmesi ya da birkaç kavmin birleşmesiyle yahut bir kavmin diğer birçoğunu egemenliği altına alıp gelişmesiyle bir milletin meydana gelmesi tarzında olmuştur. Millet denilen bazıları da, gerçekten millet olmadıkları halde, millet rolü oynamaktadırlar. Millet olmakla millet rolü oynamak farklı şeylerdir. Millet oluşumunda, evrensel bir kaderden…

Devamı
Köşe Yazıları 

Akıl ve kalp yolculuğundaki sarp geçitler – II

Hür irade işaretlerinden biri ‘yanaşmamak’, ‘yan çizmek’tir. “Ne zaman ki Allah lütfundan onlara verdi, bu defa cimrilik edip yüz çevirdiler ve sözlerinden döndüler. Zaten yan çizip duruyorlardı.” (Tevbe 76). Diğer bir hür irade işareti, Allah kelamının da buna yer verdiği, ihtilafa girmektir. “ De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni de bilen Allah’ım! Kullarımın arasında ihtilaf ettikleri (ayrılığa düştükleri) şeyler hakkında sen hüküm vereceksin.” (Zümer 46). İnsanların arasında ihtilaf varsa orada irade ve seçme hürriyeti var demektir ve ihtilaf bunun sonucudur. Ama sonunda da sorumluluk var demektir.…

Devamı
Call Now Button